Vedtægter.


§ 1      Navn og hjemsted
            
Foreningens navn er Ruds Vedby Svømmeklub og er stiftet den 27.maj
            1974
            Dens hjemsted er Ruds Vedby i Sorø Kommune.

§ 2      Formål 
           Foreningens formål er at udbrede kendskabet til svømning, ud- spring,vandpolo,
           livredning, samt deltage i konkurrencesvømning. Det sociale samvær og gode 
           kammeratskab skal prioriteres højt. Ligesom klubben deltager i lokalsamfundets
           arrangementer i det omfang bestyrelsen finder det passende.

§ 3     Medlemskab af organisationer
          Foreningen er medlem af DGI Vestsjælland, svømmeregion Øst og 
          Dansk svømmeunion og undergivet disses love og bestemmelser.

§ 4     Optagelse af medlemmer
          Som medlemmer kan optages enhver, som vil følge foreningens vedtægter.
          Som passive medlemmer kan optages enkeltpersoner, firmaer og institutioner.
          Passive medlemmer har adgang til at deltage i foreningens sammenkomster,
          men har ingen stemmeret og er ikke valgbare.
          Alle ansatte og bestyrelsesmedlemmer skal have ren straffeatest.

§ 5     Kontingent
         
Foreningens kontingent og betalingsterminer fastsættes for et år ad gangen
          af bestyrelsen.

§ 6     Udmeldelse - eksklusion
         
Udmeldelse sker skriftlig til kassereren
         Til gyldig udmeldelse kræves, at medlemmet ikke er i restance. Hvis et medlem
          er i kontingentrestance kan bestyrelsen med minst 14 dages varsel ekskludere 
          vedkommende.ingen som er udelukket pga. kontingentrestance, kan igen optages 
          optages som medlem, før restancen er betalt.

§ 7     Ordinær generalforsamling
          
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære gene-
          ralforsamling, som afholdes hvert år i februar måned, indkaldes med minst 3 ugers
          varsel i lokalpressen. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal
          være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
          Foreslag skal optages som et særligt punkt på dagsordenen.
          Valgbar til bestyrelsen er alle aktive medlemmer over 15 år, samt forældre til børn 
          som er medlem.desuden kræves det at man kan fremvise en "ren" børne og straffeatest
          Der kan højst sidde to personer under 18 i bestyrelsen.
          Det tilstræbes at der ikke sidder personer med samme bopæl i bestyrelsen.
          Stemmeret har alle aktive medlemmer over 15 år, som ikke er i kontingentrestance.
          Ved familiemedlemskab opbæres max. 2 stemmer.
          Forældre kan oppebære en stemme pr. aktivt barn under 15.
          Ingen person kan have mere end en stemme.
          Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde og ikke med fuldmagt.

§ 8     Dagsorden
          Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år 
 4. Behandling af indkomne foreslag
  planer for det fremadrettede arbejde 
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år                         
       3 medlemmer i lige årstal               
       2 medlemmer i ulige årstal
       Der må højst vælges et medlem under 18 år pr. år
 6. Valg af to suppleanter
 7. Valg af en revisor for 2 år
 8. Eventuelt
§ 9      Generalforsamlingens ledelse   
             Generalforsamlingen ledes af en dirigent som, så vidt det er muligt, vælges
             udenfor bestyrelsens rækker.
             Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal skriftlig afstemning
             benyttes, hvis blot et enkelt medlem anmoder herom.
             Generalforsamlingens beslutninger føres til referat, som underskrives af dirigenten

§10     Ekstraordinær generalforsamling
             Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når to medlemmer af bestyrelsen
             eller når 25 medlemmer skriftlig stiller krav herom overfor bestyrelsen.
             I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned efter
             begæringen er fremsat.
             indkaldelsen skal indholde oplysning om emne(r) der ønskes behandlet, og skal
             i øvrigt følge bestemmelserne i §7.

§ 11   Bestyrelsen
            
Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse, og repræsenterer foreningen
            i alle forhold.
            Bestyrelsen består af en formand en kasserer, en sekretær, samt yderligere to medlemmer 
            Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen. Personer under 18 år 
            må ikke vælges til de tre tillidsposter.
            I tilfælde hvor et medlem af bestyrelsen træder ud af arbejdet indtræder suppleanten,
            herefter kan man konstituere sig på ny. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når minst halvdelen
            er til stede, heriblant formand eller kasserer, i tilfælde af stemmelighed er formandens 
           (i dennes fravær kassererens) stemme afgørende. Sekretæren fører en beslutningsprotokol
           over bestyrelsens møder.

§ 12   Tegningsret 
            
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden.
            Ved økonomiske dispositioner f.eks. låntagning, køb, salg eller pantsætning, tegnes foreningen
            af hele bestyrelsen.
            Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

§ 13   Udvalg
            Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af nærmere bestemte opgaver
            Alle udvalg skal indholde minst et bestyrelsesmedlem.

§ 14    Regnskab
            Foreningens regnskabsår er 01/01 til 31/12. Bestyrelsen skal inden udgangen af januar måned 
            gennemgå driftregnskab og status sammen med revisor.
            Driftregnskab og status forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

§ 15    Revision
            
På den ordinære generalforsamling vælges for to år ad gangen (kritiske) revisorer.
            Disse skal hvert år i januar/ februar måned gennemgå det samlede regnskab og påse at 
            beholdningerne er tilstede.
            Revisoren har desuden til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 16   Vedtægtsændringer
           
Ændringer i vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling når minst 2/3 af de afgivne
            stemmer er for forslaget og foreslaget er indleveret til tiden.
            Ændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling de vedtages på.

§ 17    Foreningens opløsning
           
 Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt 
            ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves at minst halvdelen af 
            foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede og til forslagets vedtagelse kræves 
            at minst 3/4 af de afgivne stemmer er for.
            Opnås et sådan flertal på en generalforsamling der ikke tæller mindst halvdelen af medlemmerne,
            indkaldes til en ny generalforsamling.hvor minst 3/4 af de afgivne stemmer er nok til at vedtage
            forslaget, uanset antallet af fremmødte.
            Ejendele og eventuel formue fordeles ved den afsluttende generalforsamling, men skal dog gå 
            til foreningsliv i lokalsamfundet.

§18    Datering
           Således vedtaget på generalforsamlingen den 27. februar 2008.             


            

            

                                
          
Ruds Vedby Svømmeklub