Vedtægter:


§ 1      Navn og hjemsted
Foreningens navn er Ruds Vedby Svømmeklub og er stiftet den 27.maj 1974
Dens hjemsted er Ruds Vedby i Sorø Kommune.

§ 2      Formål 
Foreningens formål er at udbrede kendskabet til svømning, ud- spring, vandpolo,
livredning, samt deltage i konkurrencesvømning.
Det sociale samvær og gode kammeratskab skal prioriteres højt.
Ligesom klubben deltager i lokalsamfundets arrangementer i det omfang bestyrelsen finder det passende.

§ 3     Medlemskab af organisationer
Foreningen er medlem af DGI Vestsjælland, svømmeregion Øst og Dansk svømmeunion og undergivet disses love og bestemmelser.

§ 4     Optagelse af medlemmer
Som medlemmer kan optages enhver, som vil følge foreningens vedtægter.
Som passive medlemmer kan optages enkeltpersoner, firmaer og institutioner.
Passive medlemmer har adgang til at deltage i foreningens sammenkomster,
men har ingen stemmeret og er ikke valgbare.
Alle ansatte og bestyrelsesmedlemmer skal have ren straffeatest.

§ 5     Kontingent
Foreningens kontingent og betalingsterminer fastsættes for et år ad gangen af bestyrelsen.

§ 6     Udmeldelse - eksklusion
Udmeldelse sker skriftlig til kassereren.
Til gyldig udmeldelse kræves, at medlemmet ikke er i restance.
Hvis et medlem er i kontingentrestance kan bestyrelsen med minst 14 dages varsel ekskludere vedkommende. Ingen som er udelukket pga. kontingentrestance, kan igen optages som medlem, før restancen er betalt.

§ 7     Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling, som afholdes hvert år i februar måned, indkaldes med minst 3 ugers varsel i lokalpressen. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Foreslag skal optages som et særligt punkt på dagsordenen.
Valgbar til bestyrelsen er alle aktive medlemmer over 15 år, samt forældre til børn som er medlem. Desuden kræves det at man kan fremvise en "ren" børne og straffeatest.
Der kan højst sidde to personer under 18 i bestyrelsen.
Det tilstræbes at der ikke sidder personer med samme bopæl i bestyrelsen.
Stemmeret har alle aktive medlemmer over 15 år, som ikke er i kontingentrestance.
Ved familiemedlemskab opbæres max. 2 stemmer.
Forældre kan oppebære en stemme pr. aktivt barn under 15.
Ingen person kan have mere end en stemme.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde og ikke med fuldmagt.

§ 8     Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år 
 4. Behandling af indkomne foreslag
  planer for det fremadrettede arbejde 
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år                         
       3 medlemmer i lige årstal               
       2 medlemmer i ulige årstal
       Der må højst vælges et medlem under 18 år pr. år
 6. Valg af to suppleanter
 7. Valg af en revisor for 2 år
 8. Eventuelt
§ 9      Generalforsamlingens ledelse   
Generalforsamlingen ledes af en dirigent som, så vidt det er muligt, vælges udenfor bestyrelsens rækker.
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal skriftlig afstemning benyttes, hvis blot et enkelt medlem anmoder herom.
Generalforsamlingens beslutninger føres til referat, som underskrives af dirigenten

§10     Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når to medlemmer af bestyrelsen eller når 25 medlemmer skriftlig stiller krav herom overfor bestyrelsen.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned efter begæringen er fremsat. Indkaldelsen skal indholde oplysning om emne(r) der ønskes behandlet, og skal i øvrigt følge bestemmelserne i §7.

§ 11   Bestyrelsen
Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse, og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen består af en formand en kasserer, en sekretær, samt yderligere to medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen. Personer under 18 år må ikke vælges til de tre tillidsposter.
I tilfælde hvor et medlem af bestyrelsen træder ud af arbejdet indtræder suppleanten, herefter kan man konstituere sig på ny. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når minst halvdelen er til stede, heriblant formand eller kasserer, i tilfælde af stemmelighed er formandens 
(i dennes fravær kassererens) stemme afgørende. Sekretæren fører en beslutningsprotokol
over bestyrelsens møder.

§ 12   Tegningsret 
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden.
Ved økonomiske dispositioner f.eks. låntagning, køb, salg eller pantsætning, tegnes foreningen af hele bestyrelsen.
Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

§ 13   Udvalg
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af nærmere bestemte opgaver.
Alle udvalg skal indholde minst et bestyrelsesmedlem.

§ 14    Regnskab
Foreningens regnskabsår er 01/01 til 31/12. Bestyrelsen skal inden udgangen af januar måned gennemgå driftregnskab og status sammen med revisor.
Driftregnskab og status forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

§ 15    Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for to år ad gangen (kritiske) revisorer.
Disse skal hvert år i januar/ februar måned gennemgå det samlede regnskab og påse at beholdningerne er tilstede.
Revisoren har desuden til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 16   Vedtægtsændringer
Ændringer i vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling når minst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget og foreslaget er indleveret til tiden.
Ændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling de vedtages på.

§ 17    Foreningens opløsning
 
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
Til dennes beslutningsdygtighed kræves at minst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede og til forslagets vedtagelse kræves at minst 3/4 af de afgivne stemmer er for.
Opnås et sådan flertal på en generalforsamling der ikke tæller mindst halvdelen af medlemmerne, indkaldes til en ny generalforsamling.hvor minst 3/4 af de afgivne stemmer er nok til at vedtage forslaget, uanset antallet af fremmødte.
Ejendele og eventuel formue fordeles ved den afsluttende generalforsamling, men skal dog gå til foreningsliv i lokalsamfundet.

§18    Datering
Således vedtaget på generalforsamlingen den 27. februar 2008.             
Ruds Vedby Svømmeklub